تقویم آموزشی

انتخاب واحد نیمسال اول سالتحصیلی 97-96 20- 19/06/1396
شروع کلاسهای نیمسال اول 25/06/1396
حذف و اضافه 12-11/07/1396
پايان مهلت درخواست مرخصي تحصيلي 5/07/1396
حذف تك درس 24/09/1396
پايان كلاس ها 13/10/1396
شروع امتحانات نيمسال اول 16/10/1396
پايان امتحانات 1396/10/29
انتخاب واحد نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96 05-03/11/1396
شروع کلاسهای نیمسال دوم 09/11/1396
حذف و اضافه 24-23/11/1396
پايان مهلت درخواست مرخصي تحصيلي 11/12/1396
حذف تك درس 06/02/1397
پايان كلاس ها 11/03/1397
شروع امتحانات نيمسال دوم 20/03/1397
پايان امتحانات 01/04/1397