اطلاعیه های مالی

 

شماره حساب

شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه  1193685 بانک رفاه شعبه فلکه تختي وليعصر تبريز ( کد بانک 1347 )

شهریه

عطف به بخشنامه شماره 2/22/21800 -1394/02/09 میزان شهریه  دانشجویان کارشناسی ارشد ورودیهای 94 ،15 درصد افزایش نسبت به سالتحصیلی 94-93 و مطابق جدول ذیل می باشد. ورودی گروه آموزشی   مقطع   شهریه ثابت (ريال) شهریه متغیر هر واحد (ريال) شهریه هر واحد پایان نامه (ريال) 94 علوم انسانی کارشناسی ارشد 5175000 935000 2875000