تماس با ما…

تبریز –کیلومتر 3 جاده تهران نمایشگاه بین المللی تبریز ( موسسه آموزش عالی ارس )

تلفن : 36377116 -041           فاکس 36377115 – 041

     www. Aras.ac.ir : وب سایت         info@aras.ac.ir : پست الکترونیکی