Return to اطلاعیه های مالی

شماره حساب

شماره حساب دانشگاه جهت واریز شهریه

 1193685 بانک رفاه شعبه فلکه تختي وليعصر تبريز ( کد بانک 1347 )