سپتامبر 14

اطلاعیه دفاع از پایان نامه خانمها و آقایان:مریم ابهری ایرانق،حسن هاشمی،وحید غفوری،بتول محبی،نویده صادقزاده،عادله انصاری بیرق