جولای 11

اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای میرصمد سید احمدی و خانم حکیمه مرحمتی